• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
 • +355 4 2230305
In business since 1995

Mbledhje

Kandidatët për vendet vakante në Kryesi dhe në Këshillin Ekzekutiv të Akademisë së Shkencave

Akad.Skënder Gjinushi për pozicionin e Kryetarit të ASH

Akad.Vasil S. Tole për pozicionin e Zëvendëskryetarit të ASH

Akad.Salvatore Bushati për pozicionin e Sekretarit Shkencor të ASH

Akad.Neki Frashëri për pozicionin e Kryetarit të SSHNT

Shpallen kriteret dhe procedurat për pozicionet drejtuese vakante në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë
 • Kliko për të lexuar “Thirrje për pjesëmarrje në konkurrim për funksionet vakante në Akademinë e Shkencave dhe kriteret dhe procedurat e konkurrimit”.
 • Kliko për të lexuar “Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Kryetari i Akademisë”
 • Kliko për të lexuar “Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Zëvendëskryetari i Akademisë”.
 • Kliko për të lexuar “Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Sekretari Shkencor i Akademisë”.
 • Kliko për të lexuar “Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Kryetari i Seksionit tëShkencave Natyrore dhe Teknike”.
 • Kliko për të lexuar Vendim nr.1 “Për zgjedhjet e reja të kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe ngritjen e komisionit të administrimit të këtyre zgjedhjeve”, datë 10 janar 2019.
 • Kliko për të lexuar Vendim Nr. 4, datë 26 shkurt 2019 “Për aprovimin e dokumentit “Mbi vazhdimin e reformës në akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe për shkencën në përgjithësi” dhe amendimin e Statutit të Akademisë së Shkencave”
 • Kliko për të lexuar ligjin e Akademisë së Shkencave së bashku me ndryshimet
 • Kliko për të lexuar Statutin e e Akademisë së Shkencave
 • Kliko për të parë dhe shkarkuar “Formular vetëdeklarimi”, sipas ligjit Nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”
 • Kliko për të parë dhe shkarkuar “Formular Aplikimi për informim për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”