• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
 • +355 4 2230305
Resolving Issues

Vendime

Vendime të Kryesisë

Viti 2024
 • Lexo Vendimi nr. 39, datë 12.4.2024 Për një ndryshim në Vendimin e kryesisë nr. 41, datë 19.11.2019 “Për ngritjen e komisionit teknik për verifikimin e dokumentacionit për kandidaturat që aplikojnë për anëtare të ASH”
 • Lexo Vendimi nr. 38, datë 12.4.2024 Për thirrjen e mbledhjes së Asamblesë
 • Lexo Vendimi nr. 37, datë 28.3.2024 Propozim për disa pranime si antarë të jashtëm të ASHSH
 • Lexo Vendimi nr. 36, datë 28.3.2024 i Bordit të drejtorëve
 • Lexo Vendimi nr. 34, datë 19.3.2024 Për fillimin e procedurës për miratimin e titujve për botim për vitin 2024
 • Lexo Vendimi nr. 30, datë 08.03.2024 Për miratimin e projekteve shkencore në kuadër të thirrjes së PKKZh 2024-2025, të AKKSHI
 • Lexo Vendimi nr. 25 datë 29.02.2024 Për riorganizimin e komisioneve të përhershme.
 • Lexo Vendimi nr. 23 datë 27.02.2024 Për zgjatjen e afatit të funksionimit të qendrës kërkimore të nanoteknologjisë (NanoAlb).
 • Lexo Vendimi nr. 22 datë 26.02.2024 Për funksionimin e redaksisë së revistës “Albanian Studies”.
 • Lexo Vendimi nr. 16 datë 01.02.2024 Për ngritjen e komisionit të posaçëm për ndjekjen në zbatim të projekteve albanologjike në zonat A dhe B.
 • Lexo Vendimi nr. 13 datë 26.01.2024 Për thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së Akadmisë së Shkencave të Shqipërisë.
 • Lexo Vendimi nr. 12 datë 23.01.2024 Për disa shtesa dhe ndryshime në Statutin e ASH.
 • Lexo Vendimi nr. 10 datë 23.01.2024 Për zgjatjen e afatit të funksionimit të Njësisë së Kërkim-Studimit për Arbëreshët, Arvanitët dhe Arbneshët (Nj.K-S.A.A.A).
 • Lexo Vendimi nr. 9 datë 23.01.2024 Për një shtesë në këshillin shkencor të Institutit të Antropologjisë.
 • Lexo Vendimi nr. 8 datë 23.01.2024 Për themelimin e çmimit të veçantë shkencor Pilika dhe zhvillimin e konkursit.
 • Lexo Vendimi nr. 7 datë 23.01.2024 Për funksionimin e përkohshëm të Qendrës Kërkimore Shkencore të Bioteknologjisë dhe Gjenetikës pranë ASHSH (QKSHBGJ).
 • Lexo Vendimi nr. 6 datë 23.01.2024 Mbi miratimin e fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për vitin 2024 për njësitë e përhershme të kërkim-studimit.
 • Lexo Vendimi nr. 5 datë 10.01.2024 Për caktimin e kryetarit të komisionit të përhershëm të gjuhësisë dhe letërsisë.
 • Lexo Vendimi nr. 4 datë 10.01.2024 Për strukturën e organikën dhe për emërimin e punonjësve kërkimorë-shkencorë, ndihmës tekniko-shkencorë dhe të administratës ndihmëse të instituteve të albanologjisë.
 • Lexo Vendimi nr. 3 datë 10.01.2024 Për ngritjen e Qendrës së Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike (QBEA).
Viti 2023
 • Lexo Vendimi nr. 67 datë 24.11.2023 për një shtesë në përbërjen e komisionit të përhershëm të biologjisë, bujqësisë dhe veterinarisë.
 • Lexo Vendimi nr. 48 datë 11.09.2023 për zgjatjen e afatit të funksionimit të njësisë kërkimore të zbatuar “ArkeoBylis”.
 • Lexo Vendimi nr. 42 datë 25.07.2023 për miratimin e rregullores “për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë”.
 • Lexo Vendimi nr. 40 datë 17.07.2023 për themelimin e çmimit të veçantë shkencor “Shuteriqi” për botimet dokumentare.
 • Lexo Vendimi nr. 31 datë 20.06.2023 për ringritjen e njësisë së kërkim-studimit në fushën e inteligjencës artificiale.
 • Lexo Vendimi nr. 30 datë 20.06.2023 për vazhdimin e veprimtarisë së IKVF.
 • Lexo Vendimi nr. 26 datë 29.05.2023 për një shtesë në listën e bashkëthemeluesve të njësisë kërkimore të përkohshme “Pasuritë ujore në Shqipëri”.
 • Lexo Vendimi nr. 24 datë 02.05.2023 për dhënien e mirënjohjes Nderi i Akademisë shkrimtarit dhe studiuesit Jakov Xoxa (pas vdekjes).
 • Lexo Vendimi nr. 23 datë 02.05.2023 për përgatitjen dhe organizimin e konferencës shkencore ndërkombëtare NANOBALKAN 2023.
Viti 2022
 • Lexo Vendimi nr. 40 datë 07.07.2022 për dhënen e mirënjohjes “Nderi i Akademisë” shkrimtarit, studiuesit dhe përkthyesit Dhimitër Pasko
 • Lexo Vendimi nr. 19 datë 24.03.2022 për mirënjohjen “Nderi i Akademisë”, si dhe për kriteret dhe proçedurat e dhënies së saj
 • Lexo Vendimi nr. 18 datë 24.03.2022 për ngritjen e jurisë së konkursit për çmimet shkencore kombëtare që jepen nga Akademia e Shkencave
 • Lexo Vendimi nr. 17 datë 24.03.2022 për miratim botimesh jubilare
 • Lexo Vendimi nr. 15 datë 23.03.2022 për caktimin e detyrave dhe organizimin e punës së komisionit organizativ për festimin e 50-vjetorit të Akademisë së Shkencave
 • Lexo Vendimi nr. 14 datë 23.03.2022 për ngritjen e komitetit të nderit dhe të komisionit organizativ për festimin e 50-vjetorit të themelimit të Akademisë së Shkencave
 • Lexo Vendimi nr. 13 datë 23.03.2022 për organizimin e veprimtarive shkencore jubilare në nderim të 50-vjetorit të mbajtjes së Kongresit të Drejtshkrimit për njësimin e gjuhës shqipe
 • Lexo Vendimi nr. 19 datë 24 mars 2022 për mirënjohjen Nderi i Akademisë, si dhe për kriteret dhe procedurat e dhënies së saj

Vendime (Arkiv)

 • Vendimi nr. 62 datë 12.10.2021 për një shtesë në përbërjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme të krijuara pranë Akademisë së Shkencave.
 • Vendimi nr. 59 datë 29.09.2021 për krijimin e njësisë kërkimore të përkohshme të muzikës dhe interpretimit “Academia Albanica”.
 • Vendimi nr. 50 datë 03.08.2021 për ngritjen e komitetit shkencor dhe organizues të konferencës ndërkombëtare mbi “Menaxhimin e resurseve gjenetike bimore dhe shtazore”.
 • Vendimi nr. 47 datë 21.07.2021 për miratimin e disa amendamenteve në Statut dhe në rregulloren “Për çmimet shkencore që akordohen nga Akademia e Shkencave dhe për mënyrën e organizimit të konkurseve të tyre”.
 • Vendimi nr. 43 datë 09.07.2021 për zgjedhjen e antarëve të rinj të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë me titullin akademik i asociuar.
 • Vendimi nr. 42 datë 05.07.2021 për krijimin e njësisë kërkimore të përkohshme lnstituti Kombëtar i Fizikës (IKF).
 • Vendimi nr. 41 datë 05.07.2021 për një shtesë në përbërjen e Komitetit shkencor kombëtar të Atlasit të Gjuhëve të Evropës / Atlas Linguarum Europae (ALE).
 • Vendimi nr. 40 datë 02.07.2021 për një shtesë në përbërjen e komisioneve të përhershme të krijuara pranë Akademisë së Shkencave.
 • Vendimi nr. 39 datë 23.06.2021 për një ndryshim në vendimin nr 14 datë 18.02.2021 për organizimin e konkursit për çmimet shkencore kombëtare që jepen nga Akademia e Shkencave.
 • Vendimi nr. 23 datë 24.03.2021 për miratimin e kontratës-tip për të drejtat e autorit për pjesëmarrësit në projektet madhore të Akademisë së Shkencave.
 • Vendimi nr. 20 datë 16.03.2021 për shtyrjen e afatit të regjistrimit të kandidatëve që konkurrojnë për pranimin si anëtarë të Asamblesë sipas fushave të lira shpallur me vendimin nr. 12, datë 02.02.2021 të Kryesisë.
 • Vendimi nr. 19 datë 16.03.2021 për një shtesë në përbërjen e anëtarëve të Komisionit të përhershëm të Shëndetësisë.
 • Vendimi nr. 18 datë 11.03.2021 për ndryshim në komisionin e përhershëm matematikë – informatikë dhe komisionin e përhershëm biologji, bujqësi dhe veterinari.
 • Vendimi nr. 17 datë 05.03.2021 për ngritjen e njësisë së kërkim-studimit në fushen e Inteligjencës Artificiale.
 • Vendimi nr. 13 datë 02.02.2021 për projektin Histori e letërsisë shqipe, botim akademik-universitar, pjesë e nismave madhore në albanologii.
 • Vendimi nr. 12 datë 02.02.2021 për shpalljen e vendeve të lira dhe fushave përkatëse për pranimet e reja në Asamblenë e ASH.
 • Vendimi nr. 11 datë 02.02.2021 për përbërjen e grupit të punës për projektin ndërakademik “Kuvendi mbarëkombëtar dhe ndërkombëtar i albanologiisë” (pjesa përfaqësuese e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë).
 • Vendimi nr. 10 datë 02.02.2021 për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projektligjit “Për mbrojtjen dhe përdorimin e njësuar të gjuhës shqipe në funksionet publike”.
 • Vendimi nr. 9 datë 02.02.2021 për përbërjen e grupit të punës për projektin ndërakademik “Enciklopedia shqiptare” (pjesa përfaqësuese e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë).
 • Vendimi nr. 8 datë 02.02.2021 për përbërjen e grupit të punës për projektin ndërakademik të “Fjalorit të madh të gjuhës shqipe” (pjesa përfaqësuese e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë).
 • Vendimi nr. 7 datë 01.02.2021 për ngritjen e njësisë së kërkim-studimit Qendra e botimeve albanologiike dhe enciklopedike.
 • Vendimi nr. 5 datë 29.01.2021 për shpalljen e vendeve të lira për konkurrim për anëtarë të rinj në Asamblenë e Akademisë së Shkencave.
 • Vendimi nr. 4 datë 29.01.2021 për zgjedhjen e kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike të Akademisë së Shkencave.
 • Vendimi nr. 3 datë 29.01.2021 për miratimin e raportit të veprimtarisë së Akademisë së Shkencave gjatë vitit 2020 dhe të programit të saj për vitin 2021.
 • Vendimi nr. 55 datë 22.09.2020 për caktimin në detyrën e Kryetari të Komisionit të Mjekësisë.
 • Vendimi nr. 50 datë 14.07.2020 për konfirmimet, ndryshimet dhe suprimimet e vendeve të punës, në përputhje me strukturën, organikën dhe pagat në Akademinë e Shkencave, miratuar me vendimin nr. 36/2020, datë 09.07.2020, të Kuvendit të Shqipirisë.
 • Vendimi nr. 40 datë 25.06.2020 për disa shtesa në përbërjen e anëtarëve të Komisionit të përhershëm të Artit dhe Trashëgimisë Kulturore.
 • Vendimi nr. 24 datë 28.02.2020 për ngritjen e Komitetit organizator për Konferencën Ndërkombëtare “Gjeoshkenca dhe sfidat e Inxhinierisë së Tërmeteve në Ballkanin Perëndimor”.
 • Vendimi nr. 23 datë 28.02.2020 për disa shtesa në përbërjen e anëtarëve të komisioneve të krijuara pranë Akademisë së Shkencave.
 • Vendimi nr. 22 datë 28.02.2020 për përbërjen e Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe dhe të komisioneve.
 • Vendimi nr. 10 datë 16.01.2020 për caktimin e dates së mbledhjes së Asamblesë dhe të rendit të ditës.
 • Vendimi nr. 9 datë 16.01.2020 për propozimin për çmimin Nobel në letërsi të kandidaturës së akademikut Ismail Kadare.
 • Vendimi nr. 8 datë 16.01.2020 për shpërblimin e punës së anëtarëve të jashtëm të komisioneve dhe të njësive afatshkurtra të kërkim-studimit.
 • Vendimi nr. 7 datë 07.01.2020 për fillim procedure për kandidatët që kanë aplikuar për avancim në titullin akademik.
 • Vendimi nr. 6 datë 07.01.2020 për fillim procedure për kandidatët që kanë aplikuar për avancim në titullin akademik.
 • Vendimi nr. 5 datë 07.01.2020 për një shtesë në përbërjen e anëtarëve të komisioneve të krijuara pranë Akademisë së Shkencave.
 • Vendimi nr. 4 datë 07.01.2020 për vazhdim procedure për pranim anëtarësh të jashtëm.
 • Vendimi nr. 3 datë 07.01.2020 për vijim procedure për kandidatët që kanë aplikuar për titullin akademik dhe akademik i asociuar.
 • Vendimi nr. 2 datë 07.01.2020 për fillim procedure për marrjen e statusit anëtar Emeritus.