• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Vendimi i Kuvendit

Vendimi i Kuvendit

  • Lexo: Vendim i Kuvendit të Shqipërisë nr. 115/2023 “Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr 36/2020 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe nivelit të pagave për Akademinë e Shkencave në RSh”, i ndryshuar”
  • Lexo: Vendimi i Kuvendit nr. 85/2022 “PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KUVENDIT NR. 36/2020, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, ORGANIKËS DHE NIVELIT TË PAGAVE PËR AKADEMINË E SHKENCAVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.
  • Lexo: Vendim nr. 36/2020 i Kuvendit “Per strukturen e Akademise se Shkencave”.

Organigrama e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë