• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

Raporte financiare

Sektori Ekonomik

Akademia është institucion buxhetor dhe të ardhurat i siguron nga:

  1. Buxheti i shtetit.
  2. Pjesëmarrja në projekte; gjithashtu, të ardhura nga dhuratat, subvencionet e sponsorizimet.
  3. Shërbime tekniko-shkencore, që kryhen për persona juridikë e fizikë jashtë sistemit të saj.

Të ardhurat e krijuara sipas pikave 1 dhe 2 përdoren në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Çdo akademik mund të aplikojë për mbështetje nëpërmjet projekteve të kërkimit e zhvillimit. Sektori ekonomik mbështet Njësinë e Projekteve të Kërkimeve Teknologjike të Zhvillimit dhe Inovacioneve, si dhe të gjitha strukturat e Akademisë së Shkencave në veprimtaritë ekonomike dhe financiare.

Raportet e Monitorimit

Akademia është institucion buxhetor dhe të ardhurat i siguron nga:

  1. Buxheti i shtetit.
  2. Pjesëmarrja në projekte; gjithashtu, të ardhura nga dhuratat, subvencionet e sponsorizimet.
  3. Shërbime tekniko-shkencore, që kryhen për persona juridikë e fizikë jashtë sistemit të saj.

Të ardhurat e krijuara sipas pikave 1 dhe 2 përdoren në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Çdo akademik mund të aplikojë për mbështetje nëpërmjet projekteve të kërkimit e zhvillimit. Sektori ekonomik mbështet Njësinë e Projekteve të Kërkimeve Teknologjike të Zhvillimit dhe Inovacioneve, si dhe të gjitha strukturat e Akademisë së Shkencave në veprimtaritë ekonomike dhe financiare.

Raportet e Monitorimit

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën Janar-Dhjetor 2023

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën Janar-Dhjetor 2022

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën Janar-Gusht 2022

Kliko: Regjistri i parashikimit të prokurimeve publike për vitin 2021

Kliko: Raporti mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën Janar-Dhjetor 2020

Kliko: Regjistri i realizimeve të prokurimit publik 2020

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar-gusht 2020

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar-prill 2020

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar-gusht 2019

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar-prill 2019

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar – gusht 2018

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar – dhjetor 2017

Kliko: Raportet e monitorimit

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar – shtator 2017

Kliko: Raportet e monitorimit

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar – mars 2017

Kliko: Raportet e monitorimit

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar – shtator 2016

Kliko: Raportet e monitorimit

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar – dhjetor 2016

Kliko: Raportet e monitorimit

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar – shtator 2016

Kliko: Raportet e monitorimit

Kliko: Prokurimet Publike për vitin 2016

Kliko: Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar – mars të vitit 2016

Kliko: Planifikim i Prokurimeve Publike për vitin 2016

Kliko: Realizimi i Prokurimeve Publike për vitin 2015

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar – dhjetor të vitit 2015:

Kliko: Raporti monitorimit Janar-Dhjetor 2015

Kliko: Raporti i monitorimit Janar-Dhjetor 2015

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar – shtator të vitit 2015:

Kliko: Raporti monitorimit Janar-Shtator 2015

Kliko: Raporti i monitorimit Janar-Shtator 2015

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar – qershor të vitit 2015:

Kliko: Raporti monitorimit Janar-Qershor 2015

Kliko: Raporti i monitorimit Janar-Qershor 2015

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar – mars të vitit 2015:

Kliko: Raporti monitorimit viti 2015

Kliko: Raporti i monitorimit viti 2015