• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
In business since 1995

NanoAlb

NanoAlb


Drejtues: 
Akad. Arben Merkoçi

U krijua me vendimin nr.  43 datë 18.12.2019  dhe çdo dy vite shtyrje të afatit. Shtyrja e fundit të afatit u bë më datë 13.01.2024.

Kjo njësi synon koordinimin e kërkimit shkencor në fushën e nanoshkencës e nano-teknologjisë, evidentimin e gjendjes aktuale të kërkimit në Shqipëri e rajon në nivel shkencor, logjistik e të kapaciteteve intelektuale, zhvillimin e konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare në këtë  fushë. Aplikimi për tërheqje projektesh evropiane, vendosja e bashkëpunimit me qendra homologe të kërkimit, veçanërisht nëpërmjet riorganizimit të saj deri në konsolidimin si një qendër reale e kërkimit shkencor.

VKA nr. 23, datë 27.02.2024 Për zgjatjen e afatit të funksionimit të qendrës kërkimore të nanoteknologjisë (NanoAlb)

Vendim nr. 43, datë 18.12.2019 Për ngritjen e njësisë së kërkim-studimit në fushën e nano-shkencës dhe nano-teknologjisë

 

Veprimtari të pritshme
  • Lexo Njësia e Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë shqiptare zhvillon takimin me kryetarin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë akad.Skënder Gjinushin
  • Lexo Vendim Nr. 21, datë 28.02.2020, “Për ngritjen e komitetit organizator vendës për kongresin ndërkombëtar [Tendencat në nano teknologji 2020]”
Veprimtari të realizuara

NANO-SHKENCA & NANO-TEKNOLOGJIA (NANOALB)

Veprimtaritë