• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
 • +355 4 2230305
In business since 1995

Vendime të Asamblesë

Vendime të Asamblesë

 • Lexo Vendimi nr. 44, datë 22 prill 2024 “Për miratimin e konkluzioneve të bordit të drejtorëve në lidhje me autonomitë dhe lirinë akademike”
 • Lexo Vendimi nr. 43, datë 22 prill 2024 “Për disa avancime në titullin akademik dhe zgjedhjen e anetareve të jashtëm të AShSh”.
 • Lexo Vendimi nr. 21 datë 23 shkurt 2024 “Për miratimin e veprimtarisë së Akademisë së Shkencave gjatë vitit 2023, programin për vitin 2024, disa shtesa dhe ndryshime në Statut dhe miratimin për avancim titulli”.
 • Lexo Vendimi nr. 1 datë 9 janar 2024 “Për miratimin e një kapitulli shtesë në Statutin e Akademisë së Shkencave, i njësive të përhershme”.
 • Lexo Vendimi nr. 65 datë 16 nëntor 2023 “Për përbërjen e komisionit për konkursin e pranimit të anëtarëve të rinj në Akademinë e të Rinjve”.
 • Lexo Vendimi nr. 64 datë 16 nëntor 2023 “Për shpalljen e konkursit për ringritjen e Akademisë së të Rinjve dhe për pranimet e reja sipas Ligjit e Statutit”.
 • Lexo Vendimi nr. 63 datë 16 nëntor 2023 “Për miratimin e Kartës themelore për Akademinë e të Rinjve të Shqipërisë”.
 • Lexo Vendimi nr. 62 datë 16 nëntor 2023 “Për dhënien e titullit anëtar nderi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë prof. Ke Jing”.
 • Lexo Vendimi nr. 60 datë 20 tetor 2023 “Për zgjedhjen e Zëvendëskryetarit të Akademisë së Shkencave”.
 • Lexo Vendimi nr. 59 datë 20 tetor 2023 “Për zgjedhjen e Kryetarit të Akademisë së Shkencave”.
 • Lexo Vendimi nr. 57 datë 16.10.2023 “Për dhënien e titullit anëtar nderi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, prof. Joseph Wang”.
 • Lexo Vendimi nr. 53 datë 20.09.2023 “Për dhënien e titullit anëtar nderi prof. Gerald H. Haug, President i Akademisë Kombëtare të Shkencave të Gjermanisë – Leopoldina”.
 • Lexo Vendimi nr. 36 datë 05.07.2023 për pranimin e tre anëtarëve të jashtëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
 • Lexo Vendimin e Asamblesë nr.6, datë 06.02.2023 “Për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Asamblesë së Akademisë së Shkencave”.