• Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë 1000, Albania
  • +355 4 2230305
Resolving Issues

Veprimtaria

IAKSA-së boton çdo vit në dy numra revistat shkencore “Antropologjia” si dhe përmbledhësin  “Ҫështje të folklorit shqiptar”.