Viti 2008

Bokshi, B.; Basha, E.; Kraja, M. (red.), Studime filologjike shqiptare: Konferencë shkencore, 21-22 nëntor 2007
Viti: 2008
Faqe: 492
ISBN: 978-9951-413-68-8

Bokshi, Besim, Prapavendosja e nyjës në gjuhët ballkanike
Viti: 2008
Faqe: 250
ISBN: 978-99956-10-18-0

Buxheli, L., Formimi i foljeve në gjuhën e sotme shqipe
Viti: 2008
Faqe: 374
ISBN: 978-99956-10-20-3

Ceka, Hasan, Monedhat e Dyrrahut dhe të Apollonisë
Viti: 2008
Faqe: 264
ISBN: 978-99956-10-25-8

Daka, Palok Lulash; Osmani, Tomor; Gjinaj, Maks, Bibliografi për historinë e Alfabetit të gjuhës shqipe 1844-2008
Viti: 2008
Faqe: 250
ISBN: 978-99956-10-21-0

Demiraj, Sh.; Xhezo, A., Eqrem Çabej: Një jetë kushtuar shkencës
Viti: 2008
Faqe: 324
ISBN: 978-99956-10-18-0

Frashëri, A.; Beqiraj, G.; Frashëri, N. (Koçiaj, S., Gjollma, J. përkth.), A Review of the Application of Geophysical Methods in Exploration for Cooper and Chrome Ores in Albania: A half of century history: A monography
Viti: 2008
Faqe: 446
ISBN: 978-99956-10-17-3

Frashëri, K, Historia e qytetërimit shqiptar: Nga kohët e lashta deri në fund të Luftës së Dytë Botërore
Viti: 2008
Faqe: 364
ISBN: 978-99956-10-13-5

Frashëri, K., Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë: 28 Nëntor 1912
Viti: 2008
Faqe: 284
ISBN: 978-99956-10-14-2

Grup autorësh; Lafe, E. (red.), Fjalor Enciklopedik shqiptar, vëll. I: A–Gj
Viti: 2008
Faqe: 872
ISBN: 978-99956-10-27-2

Grup autorësh; Lafe, E. (red.), Fjalor Enciklopedik Shqiptar, vëll. II: H–M
Viti: 2008
Faqe: 873–1802
ISBN: 978-99956-10-28-9

Gjinari, J.; Beci, B.; Shkurtaj, Gj., Gosturani; Xh., Dodi, A.; Totoni, M., Atlas dialektologjik i gjuhës shqipe, vëll. II
Viti: 2008
Faqe: 601
ISBN: 978-8895-044-18-7

Korkuti, M. Xhama, B. (red.), Arti shkëmbor në Shqipëri / Rock Art in Albania
Viti: 2008
Faqe: 113
ISBN: 978-99281-47-03-5

Osmani, T., Udha e shkronjave shqipe: Historia e alfabetit
Viti: 2008
Faqe: 632
ISBN: 978-99956-10-16-6

Pano, N., Pasuritë ujore të Shqipërisë: monografi
Viti: 2008
Faqe: 482
ISBN: 978-99956-13-23-4

Samara, M., Rreth leksikut politik e shoqëror në gjuhën shqipe: Vështrim leksikologjik e leksikografik
Viti: 2008
Faqe: 296
ISBN: 978-99956-10-15-9

Topalli, K., Evolucioni historik i përemrave të shqipes
Viti: 2008
Faqe: 293
ISBN: 978-99956-635-1-3

Uçi, A., Estetika metateorike mbi artin: klasikja apo nonklasikja? Vëll. I
Viti: 2008
Faqe: 464
ISBN: 978-99956-10-24-1

Uçi, A., Estetika metateorike mbi artin: klasikja apo nonklasikja? Vëll. II
Viti: 2008
Faqe: 484
ISBN: 978-99956-10-19-7

Demiraj, Shaban; Prifti, Kristaq, Kongresi i Manastirit
Viti: 2008
Faqe: 205
ISBN: 99943-614-5-7