Viti 2004

Aliu, Skënder, Tuma e Luarasit Viti: 2004
Faqe: 228
ISBN: 99943-630-3-4

Biçoku, Teki, Historiku i kërkimeve dhe studimeve gjeologjike të Shqipërisë
Viti: 2004
Faqe: 325
ISBN: 99943-614-6-5

Bihiku, K. (përg.), Nderim Dhimitër S. Shuteriqit
Viti: 2004
Faqe: 160
ISBN: 99943-614-3-0

Bihiku, K., Krijimtaria letrare e Migjenit
Viti: 2004
Faqe: 142
ISBN: ISBN: 99943-653-2-0

Bushati-Karanxha, A. ,Bazat e fiziologjisë së përgjithshme te kafshët dhe njeriu
Viti: 2004
Faqe: 289
ISBN: 99943-614-0-6

Çakërri, L.; Bregu, R.; Vyshka, G.; Duro, A.; Bici, V., Fjalor i termave të fiziologjisë: shqip-anglisht-frëngjisht-italisht-rusisht = Dictionary of Terms of Physiology = Albanian- English- French- Italian- Russian
Viti: 2004
Faqe: 524
ISBN: 99943-630-6-9

Demiraj, Shaban, Gjuhësi ballkanike
Viti: 2004
Faqe: 254

Demiraj, Shaban; Prifti, Kristaq, Kongresi i Manastirit
Viti: 2004
Faqe: 204

Dibra, M, Ceremoniali i dasmës në qytetin e Shkodrës
Viti: 2004
Faqe: 276
ISBN: 99943-614-1-4

Dodi, A., Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe
Viti: 2004
Faqe: 298
ISBN: 99943-653-4-7

Frashëri, S., Vepra 1
Viti: 2004
Faqe: 82
ISBN: 9989-58-142-8

Grup autorësh, Veshje popullore shqiptare 3
Viti: 2004
Faqe: 214
ISBN: 99927-1-920-6

Hysa, E., Formimi i emrave me ndajshtesa ne gjuhën shqipe
Viti: 2004
Faqe: 216
ISBN: 99943-653-5-5

Kodra, K., Dramaturgjia e arbëreshëve të Italisë në periudhën e Rilindjes: monografi
Viti: 2004
Faqe: 152
ISBN: 99943-653-8-X

Kole, K. M, Simfonizmi në muzikën e Çesk Zadesë
Viti: 2004
Faqe: 264
ISBN: 99943-630-7-7

Kongjika, E.; Kongjika, S., Bioprodhimtaria dhe fotosinteza, vëll. I
Viti: 2004
Faqe: 188
ISBN: 99943-653-3-9

Mato, Jakup, Rrjedhave të artit paraprofesionist: Shoqëritë artistike të periudhës së pavarësisë
Viti: 2004
Faqe: 316
ISBN: 99943-614-2-2

Misja, V.; Misja, A., Vështrim mbi situatën e banesave në Shqipëri: analizë krahasuese
Viti: 2004
Faqe: 190
ISBN: 99943-653-6-3

Myftiu, A.; Myftiu, N., Filmi në kapërcyell të shekullit - Filmi artistik shqiptar pas vitit 1990
Viti: 2004
Faqe: 224
ISBN: 99943-653-1-2

Nasi, L.; Prifti, K.; Onuzi, A.; Duka, F., Himara në shekuj
Viti: 2004
Faqe: 506
ISBN: 99927-630-5-0

Papagjoni, Josif, Dialog me teatrin botëror
Viti: 2004
Faqe: 365
ISBN: 99943-630-8-5

Spiro, M.; Babani, F.; Çati, O., Fotofizika e porfirinave të vlefshme në biologji
Viti: 2004
Faqe: 248
ISBN: 99943-630-4-2

Tirta, M., Mitologjia ndër shqiptarë
Viti: 2004
Faqe: 452
ISBN: 99927-938-9-9

Topalli, K., Dukuritë fonetike të sistemit bashkëtingëllor të gjuhës shqipe
Viti: 2004
Faqe: 328
ISBN: 99927-938-8-0

Thomai, J., Veçori leksiko-semantike të ndajfoljeve me prapashtesa në gjuhën shqipe
Viti: 2004
Faqe: 244
ISBN: 99943-614-9-X

Thomai, J.; Samara, M.; Shehu, H.; Feka, Th., Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe: me rreth 29000 fjalë, me ndarje kuptimore e me shpjegime, me shembuj ilustrues
Viti: 2004
Faqe: 1086
ISBN: 99943-630-9-3

Thomo, P.; Muka, A.; Zarshati, F.; Martini, Gj., Vendbanime dhe banesa popullore shqiptare: Album, vëll. I: Vendbanime dhe banesa fshatare
Viti: 2004
Faqe: 480
ISBN: 99927-1-926-5

Uçi, Alfred, Filozofia e Teodor Anastas Kavaliotit
Viti: 2004
Faqe: 399
ISBN: 99943-614-8-1

Xhiku, A., Letërsia shqipe si polifoni
Viti: 2004
Faqe: 312
ISBN: 99927-59-569