Viti 1997

Çështje të folklorit shqiptar / redaktoi Ali Xhiku. – Tiranë : , 1997.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
Vol. 5.
313 f.;

Sistemi i numërimit të gjuhës shqipe : vështrim diakronik / Bardhyl Demiraj. – Tiranë : , 1997. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
198 f.;

Vallëzimi popullor shqiptar : Lirika / Ramazan H. Bogdani. – Tiranë : , 1997.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
611 f.;