Stakeholdersworkshop (Round table) në kuadrin e “International Conference on Agriculture and Life Science”

 

Organizimi i një Stakeholdersworkshop (Round table) në kuadrin e “International Conference on Agriculture and Life Science”, mbajtur ne Tirane me 2 Nentor 2023, ne bashkëpunim me Universitetin Bujqesor të Tiranës me temë: “Strengthening collaboration for a science-supported water resources management in Albania”. Në këtë aktivitet morën pjesë përfqësues të Universiteteve UT, UBT dhe BOKU-Vjenë, si dhe përfaqesues të institucioneve: AMBU, AKM, SHGJSH, ISHP, Agjensia Kombëtare e Zonave të Mbrojture (AKZM), Agjensia Kombetare e Ujesjellës Kanalizime dhe Mbetjeve të ngurta (AKUM). Ishin të përfaqesuar edhe institucione donatore ne Shqiperi, si GIZ dhe ADA. Workshopi u fokusua në identifikimin e sfidave kryesore në lidhje me menaxhimin e burimeve ujore në Shqipëri dhe rolin e komunitetit shkencor ne adresimin e tyre.