European Association of Lexicography (EURALEX)
Lexo: Vendim Nr. 31, datë 31.03.2020, “Për përbërjen e komitetit shkencor kombëtar të European Association of Lexicography (EURALEX)”