Atlas Linguarum Europae (ALE)
Lexo: Vendim Nr. 30, datë 31.03.2020, “Për përbërjen e komitetit shkencor kombëtar të Atlasit të Gjuhëve të Europës / Atlas Linguarum Europae (ALE)”