Tematika: Diskutime dhe miratimi i Raportit vjetor 2016, si dhe diskutime për disa amendime në Statutin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.