Enciklopedia Shqiptare (ESH)
Lexo: Vendim Nr. 42, datë 13.12.2019, “Për ngritjen e grupit të punës për propozimin paraprak të projektit të hartimit të Enciklopedisë Shqiptare”.