Viti 2015

Grup autorësh, 70-vjetori i çlirimit-ngjarje e rëndësishme kombëtare: konferencë shkencore ndërkombëtare
Viti: 2015
Faqe: 210
ISBN: 978-99956-10-84-5

Korkuti, M.; Përzhita, L.; Luci, K., Dardania: kërkime dhe studime arkeologjike
Viti: 2015
Faqe: 316
ISBN: 978-99956-10-90-6

Abazi, E.; Vako, E.; Hoxhaj, F.; Zaimi, K., Development of hydrological and hydraulic study of regulation of Skadar lake and Bojana river water regime: IPA project: scientific report
Viti: 2015
Faqe: 172
ISBN: 978-99956-10-76-0

Polena. I.; Tole, V. S., Fjalor i muzikës klasike dhe popullore
Viti: 2015
Faqe: 394
ISBN: 978-99956-10-82-1

Demiraj, Sh., Gramatikë historike e gjuhës shqipe (bot. II, i përmb.)
Viti: 2015
Faqe: 459
ISBN: 978-99956-10-74-6

Uçi, A., Jani Vreto dhe Rilindja Kombëtare Viti: 2015
Faqe: 450
ISBN: 978-99956-10-86-9

Grup autorësh, Jeronim de Rada: (1814-1903): konferencë shkencore ndërkombëtare me rastin e 200-vjetorit të lindjes
Viti: 2015
Faqe: 386
ISBN: 978-99956-10-85-2

Frashëri, K., Kongresi i Përmetit: (24-28 maj 1944): vështrim historik dhe burime dokumentare
Viti: 2015
Faqe: 124
ISBN: 978-99956-10-80-7

Barjaba, K., Migrimi i varfërisë
Viti: 2015
Faqe: 206
ISBN: 978-99956-10-83-8

Kamenica, M.; Pinguli, E.; Negovani, K., Monografi mbi shfrytëzimin hidroenergjitik të lumit Drin i Zi: studimi i skemës së re hidroenergjitike
Viti: 2015
Faqe: 98

Pano, N., Pasuritë ujore të Shqipërisë (ribot.)
Viti: 2015
Faqe: 634
ISBN: 978-99956-10-87-6

Pinguli, E.; Pinguli, N., Projektimi dhe ndërtimi i veprave në fushën e industrisë së prodhimit të energjisë elektrike me hidrocentrale në dekadat e ardhshme në botë dhe Shqipëri
Viti: 2015
Faqe: 286
ISBN: 978-99956-10-75-3

Çami, M.; Verli, M., Shqipëria në Konferencën e Paqes (1919-1920)
Viti: 2015
Faqe: 756
ISBN: 978-99956-10-81-4

Frashëri, K., Shqipëria në Konferencën e Paqes: Paris 1946 (vështrim historik)
Viti: 2015
Faqe: 255
ISBN: 978-99956-10-79-1

Pinguli, E., Uji, ky element i rëndësishëm i jetës në planet dhe masat serioze që duhen marrë për sigurimin e tij në Shqipëri
Viti: 2015
Faqe: 238
ISBN: 978-99956-10-77-7

Likaj, E., Zhvillime të mjeteve gramatikore të shqipes
Viti: 2015
Faqe: 230
ISBN: 978-99956-10-91-3