Fitues i Çmimit Shkencor kombëtar vjetor "Çabej"

Pëllumb XHUFI

Fitues i Çmimit Shkencor kombëtar vjetor "Radovicka"
Fitues i Çmimit shkencor kombëtar vjetor për kërkuesin e ri më të suksesshëm në fushën e shkencave shoqërore-albanologjike
Fitues i Çmimit shkencor kombëtar vjetor për kërkuesin e ri më të suksesshëm në fushën e shkencave natyrore - teknike
Akademik Idriz AJETI, Fitues i Çmimit shkencor kombëtar vjetor për karrierën akademike me motivacion:

Dijetar me një veprimtari të gjatë dhe të frytshme akademike e universitare; i pranishëm në mënyrë të pandërprerë e të suksesshme prej shtatë dekadash në shkencat albanologjike; me kontribute origjinale e themelore në gjuhësinë historike e të krahasuar, në marrëdhëniet e shqipes me gjuhët e tjera në arealin ballkanik, në dialektologji e histori shkrimi, në procesin e njësimit të shqipes së shkruar; personalitet me ndikim të mirënjohur në jetën qytetare të Kosovës dhe në historinë e mendimit shqiptar; që, me modelin e urtësisë dhe ndjeshmëritë e larta ndaj së drejtës, i lartësoi dhe u dha nder përgjegjësive e detyrave të rëndësishme që ka ushtruar.