Vendime të Kryesisë 

 

Lexo Vendimi nr. 42 datë 25.07.2023 për miratimin e rregullores "për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë".

 

Lexo Vendimi nr. 40 datë 17.07.2023 për themelimin e çmimit të veçantë shkencor "Shuteriqi" për botimet dokumentare.

 

Lexo Vendimi nr. 36 datë 05.07.2023 për pranimin e tre anëtarëve të jashtëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

Lexo Vendimi nr. 31 datë 20.06.2023 për ringritjen e njësisë së kërkim-studimit në fushën e inteligjencës artificiale.

 

Lexo Vendimi nr. 30 datë 20.06.2023 për vazhdimin e veprimtarisë së IKVF.

 

Lexo Vendimi nr. 26 datë 29.05.2023 për një shtesë në listën e bashkëthemeluesve të njësisë kërkimore të përkohshme "Pasuritë ujore në Shqipëri".

 

Lexo Vendimi nr. 24 datë 02.05.2023 për dhënien e mirënjohjes Nderi i Akademisë shkrimtarit dhe studiuesit Jakov Xoxa (pas vdekjes).

 

Lexo Vendimi nr. 23 datë 02.05.2023 për përgatitjen dhe organizimin e konferencës shkencore ndërkombëtare NANOBALKAN 2023.

 

Lexo Vendimin e Asamblesë nr.6, datë 06.02.2023 "Për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Asamblesë së Akademisë së Shkencave".

 

Lexo Vendimi nr. 40 datë 07.07.2022 për dhënen e mirënjohjes "Nderi i Akademisë" shkrimtarit, studiuesit dhe përkthyesit Dhimitër Pasko

 

Lexo Vendimi nr. 19 datë 24.03.2022 për mirënjohjen "Nderi i Akademisë", si dhe për kriteret dhe proçedurat e dhënies së saj

 

Lexo Vendimi nr. 18 datë 24.03.2022 për ngritjen e jurisë së konkursit për çmimet shkencore kombëtare që jepen nga Akademia e Shkencave

 

Lexo Vendimi nr. 17 datë 24.03.2022 për miratim botimesh jubilare

 

Lexo Vendimi nr. 15 datë 23.03.2022 për caktimin e detyrave dhe organizimin e punës së komisionit organizativ për festimin e 50-vjetorit të Akademisë së Shkencave

 

Lexo Vendimi nr. 14 datë 23.03.2022 për ngritjen e komitetit të nderit dhe të komisionit organizativ për festimin e 50-vjetorit të themelimit të Akademisë së Shkencave

 

Lexo Vendimi nr. 13 datë 23.03.2022 për organizimin e veprimtarive shkencore jubilare në nderim të 50-vjetorit të mbajtjes së Kongresit të Drejtshkrimit për njësimin e gjuhës shqipe

 

Lexo Kalendari për veprimtaritë shkencore 2022 (komisionet e përhershme dhe njesitë pranë ASH)

 

Lexo Vendim nr. 62 datë 12.10.2021 Për një shtesë në përbërjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme të krijuar pranë Akademisë së Shkencave

 

Lexo Vendim nr. 59 datë 29.09.2021 Për krijimin e njësisë kërkimore të përkohshme të muzkës dhe interpretimit "Academia Albanica"

 

Lexo Vendim nr. 50 datë 03.08.2021 Për ngritjen e komitetit shkencor dhe organizues të konferencës ndërkombëtare mbi "Menaxhimin e resurseve gjenetike bimore dhe shtazore"

 

Lexo Rregullore për çmimet shkencore që akordohen nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe për mënyrën e organizimit të konkurseve të tyre

 

Lexo Vendim nr. 47 datë 21.07.2021 për miratimin e disa amendamenteve në Statut dhe në rregulloren "Për çmimet shkencore që akordohen nga Akademia e Shkencave dhe për mënyrën e organizimit të konkurseve të tyre.

 

Lexo Vendim nr. 43 datë 09.07.2021 për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë me titullin akademik i asociuar

 

Lexo Vendim nr. 42 datë 05.07.2021 për krijimin e njësisë kërkimore të përkohshme Instituti Kombëtar i Fizikës (IKF)

 

Lexo Vendim nr. 41 datë 05.07.2021 për një shtesë në përbërjen e Komitetit Shkencor Kombëtar të Atlasit të gjuhëve të Europës/ Atlasit Linguarum Europae (ALE)

 

Lexo Vendim nr. 40 datë 02.07.2021 për një shtesë në përbërjen e komisioneve të përhershme të krijuara pranë Akademisë së Shkencave

 

Lexo Vendim nr. 39 datë 23.06.2021 për një ndryshim në vendimin nr.14 datë 18.02.2021 "Për organizimin e konkursit për çmimet shkencore kombëtare që jepen nga Akademia e Shkencave

 

Lexo Vendim nr.37 datë 28.04.2021 për zgjedhjen e anëtarëve të rinjme statusin anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

 

Lexo Vendim nr.29 datë 12.04.2021 për miratimin përfundimtar të titujve të veprave për botim për vitin 2021

 

Lexo Kalendarin e veprimtarisë së ASH për periudhën dymujore prill-maj 2021

 

Lexo Vendim nr.23 datë 24.03.2021 Për miratimin e kontratës-tip për të drejtat e autorit për pjesëmarrësit në projektet madhore të Akademisë së Shkencave.

 

Lexo Listën e përditësuar të përbërjeve të komisioneve të përhershme Shkencore datë 16.03.2021

 

Lexo Vendim nr.19 datë 16.03.2021 për një shtesë në përbërjen e anëtarëve të Komisionit të përhershëm të Shëndetësisë.

 

Lexo Vendim nr.18 datë 11.03.2021 për ndryshim në Komisionin e përhershëm Matematikë-Informatikë dhe në Komisionin e përhershëm Biologji, Bujqësi dhe Veterinari.

 

Lexo Vendim nr.20 datë 16.03.2021 "Për shtyrjen e afatit të regjistrimit të kandidatëve që konkurrojnë për pranimin si anëtarë të Asamblesë sipas fushave të lira shpallur me vendimin nr.12, datë 02.02.2021 të Kryesisë". Për proçedurat e konkurimit dhe dokumentat që kërkohen për konkurrim lexo këtu.

 

Lexo Vendim nr.17 datë 05.03.2021 për ngritjen e njësisë së kërkim-studimit në fushën e Inteligjencës Artificiale.

 

Lexo Vendim nr.13 datë 02.02.2021 për projektin Histori e letërsisë shqipe, botim akademik-universitar, pjesë e nismave madhore në Albanologji.

 

Lexo Vendim nr. 12 datë 02.02.2021 për shpalljen e vendeve të lira dhe fushave përkatëse për pranimet e reja në Asamblenë e ASH.

 

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.11, dt. 02.02.2021, Për përbërjen e grupit të punës për projektin ndërakademik "Kuvendi mbarëkombetar dhe ndërkombëtar i albanologjisë" (pjesa përfaqesuese e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë).

 

Lexo Vendim nr. 10 datë 02.02.2021 për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projektligjit "Për mbrojtjen dhe përdorimin e njësuar të gjuhës shqipe në funksionet publike"

 

Lexo Shpallja e vendeve të lira për anëtarë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave.

 

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH nr.9, datë 02.02.2021 "Për përbërjen e grupit të punës për projektin ndërakademik "Enciklopedia shqiptare", (pjesa përfaqësuese e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë).

 

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH nr.8, datë 02.02.2021, "Për përbërjen e grupit të punës për projektin ndërakademik të "Fjalorit të madh të gjuhës shqipe" (pjesa përfaqësuese e Akdemisë së Shkencave të Shqipërisë). 

 

Lexo Vendimin e Kryesisë së ASHSH nr.7, dt. 01.02.2021 "Për ngritjen e njësisë së kërkim-studimit Qendra e botimeve Albanologjike dhe enciklopedike" .

 

Lexo Vendimin e Kryesisë së ASHSH nr.5, dt. 29.01.2021 "Për shpalljen e vendeve të lira për konkurrim për anëtarë te rinj në Asamblenë e Akademisë së Shkencave.

 

Lexo Vendimin e Asamblesë së ASHSH nr.4, dt. 29.01.2021 "Për zgjedhjen e Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike të Akademisë së Shkencave".

 

Lexo Vendimin e Asamblesë së ASHSH nr.3, datë 29.01.21, "Për miratimin e raportit të veprimtarisë së Akademisë së Shkencave gjatë vitit 2020 dhe të programit të saj për vitin 2021"

 

Lexo Propozimin konsultativ të Kryesisë për hapjen e fushave të reja të pranimit të anëtarëve të rinj të Asamblesë Nr.prot.86, dt.29.01.2021.

 

Lexo Listën e përbërjeve të komisioneve të përhershme Shkencore datë 30.09.2020.

 

Lexo Vendim Nr. 55, datë 22.09.2020, "Për caktimin në detyrë të Kryetarit të Komisionit të Mjekësisë"

 

Lexo Vendim Nr. 52, datë 15.09.2020, "Për miratimin e Prof. Dr. Anila Hoda, si anëtare e grupit drejtues të Njësisë së Bioshkencave, Bioteknologjisë dhe Gjenetikës"

 

Lexo Vendim Nr. 50, datë 14.07.2020, "Për konfirmimet, ndryshimet dhe suprimimet e vendeve të punës, në perputhje me strukturën organikën dhe pagat në Akademinë e Shkencave, miratuar me vendimin nr. 36/2020, datë 09.07.2020 të Kuvendit të Shqipërisë"

 

Lexo Vendim Nr. 40, datë 25.06.2020, "Për disa shtesa në përbërjen e anëtarëve të Komisionit të Përhershëm të Artit dhe Trashëgimisë Kulturore"

 

 

Lexo Vendim Nr. 33, datë 07.05.2020, "Për miratimin e dy projekteve mbi virusin SARS-COV2 dhe ndikimin e tij COVID-19 në Shqipëri"

 

 

Lexo Vendim Nr. 31, datë 31.03.2020, "Për përbërjen e komitetit shkencor kombëtar të European Association of Lexicography (EURALEX)"

 

 

Lexo Vendim Nr. 30, datë 31.03.2020, "Për përbërjen e komitetit shkencor kombëtar të Atlasit të Gjuhëve të Europës / Atlas Linguarum Europae (ALE)"

 

 

Lexo Vendim Nr. 29, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator të forumit shkencor për ngrohjen e banesave"

 

 

Lexo Vendim Nr. 28, datë 31.03.2020, "Për përbërjen e komitetit shkencor kombëtar të Shoqatës Ndërkombëtare të Studimit të Baladave (International Ballad Commission)"

 

 

Lexo Vendim Nr. 27, datë 19.03.2020, "Për përfundimin e mandatit të kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike dhe ushtrimin e kësaj detyre deri në zgjedhje"

 

 

Lexo Vendim Nr. 26, datë 19.03.2020, "Për ngritjen e këshillit të botimeve të Akademisë së Shkencave"

 

 

Lexo Vendim Nr. 25, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare [Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm]"

 

 

Lexo Vendim Nr. 24, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e Komitetit organizator për Konferencën Ndërkombëtare [Gjeoshkenca dhe sfidat e inxhinierisë së tërmeteve në Ballkanin perëndimor]"

 

 

Lexo Vendim Nr. 23, datë 28.02.2020, "Për disa shtesa në përbërjen e anëtarëve të komisioneve të krijuara pranë Akademisë së Shkencave"

 

 

Lexo Vendim Nr. 22, datë 28.02.2020, "Për përbërjen e Këshillit Ndërakademik për gjuhën shqipe dhe të komisioneve"

 

 

Lexo Vendim Nr. 21, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator vendës për kongresin ndërkombëtar [Tendencat në nano teknologji 2020]"

 

 

Lexo Vendim Nr. 20, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e njësisië së kërkim-studimit në fushën e bioshkencës, bioteknologjisë dhe gjenetikës"

 

 

Lexo Vendim Nr. 19, datë 21.02.2020, "Për zgjedhjen e tre anëtarëve të jashtëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe për dy avancime në titullin akademik"

 

  

Lexo Vendim Nr. 18, datë 21.02.2020, "Për miratim rregulloresh"

 

 

Lexo Vendim Nr. 17, datë 21.02.2020, "Për amendimin e nenit 42 të Statutit"

 

 

Lexo Vendim Nr. 16, datë 21.02.2020, "Për miratimin e programit të Akademisë së Shkencave për vitin 2020"

 

 

Lexo Vendim Nr. 10, datë 16.01.2020, "Për caktimin e datës së mbledhjes së Asamblesë dhe të rendit të ditës".

 

 

Lexo Vendim Nr. 9, datë 16.01.2020, "Për propozimin për çmimin Nobel në letërsi të kandidaturës së akademikut ismail Kadare".

 

 

Lexo Vendim Nr. 8, datë 16.01.2020, "Për shpërblimin e punës së anëtarëve të jashtëm të komisioneve dhe të njësive afatshkurtra të kërkim-studimit". 

 

 

Lexo Vendim Nr. 7, datë 08.01.2020, "Për vijim proçedure për kandidatët që kanë aplikuar për avancim në titullin akademik". 

 

 

Lexo Vendim Nr. 6, datë 08.01.2020, "Për fillim proçedure për kandidatët që kanë aplikuar për avancim në titullin akademik". 

 

 

Lexo Vendim Nr. 5, datë 08.01.2020, "Për një shtesë në përbërjen e anëtarëve të komisioneve të krijuara pranë Akademisë së Shkencave". 

 

 

Lexo Vendim Nr. 4, datë 07.01.2020, "Për vazhdim proçedure për pranim anëtarësh të jashtëm". 

 

 

Lexo Vendim Nr. 3, datë 07.01.2020, "Për vijim proçedure për kandidatët që kanë aplikuar për titullin akademik dhe akademik i asociuar". 

 

 

Lexo Vendim Nr. 2, datë 07.01.2020, "Për fillim proçedure për marrjen e statusit anëtar Emeritus". 

 

 

Lexo Vendim Nr. 45, datë 23.12.2019, "Për ngritjen e njësisë së Kërkim-Studimit në fushën e Gjeofizikës e Sizmiologjisë".

 

Lexo Vendim Nr. 44, datë 19.12.2019.

 

Lexo Vendim Nr. 43, datë 18.12.2019, "Për ngritjen e njësisë së Kërkim-Studimit në fushën e Nano-Shkencës dhe Nano-Teknologjisë".

 

Lexo Vendim Nr. 42, datë 13.12.2019, "Për ngritjen e grupit të punës për propozimin paraprak të projektit të hartimit të Enciklopedisë Shqiptare".

 

Lexo Urdhër Nr. 34, datë 13.12.2019, "Për ngritjen e grupit të punës për përgatitjen e kornizës juridike dhe të kushteve profesionale për normalizimin dhe rifillimin e punës së Këshillit Ndërakademik Kombëtar të Gjuhës Shqipe (më tej: KNKGjSh)"

 

Lexo Vendim Nr. 41, datë 19.11.2019, "Për ngritjen e komisionit teknik për verifikimin e dokumentacionit për kandidaturat që aplikojnë për "Akademik" dhe "Akademik të asociuar".

 

Lexo Vendim Nr. 37, datë 11.11.2019, "Për ngritjen e komisioneve shkencore pranë Akademisë së Shkencave, shpalljen e vendeve të lira dhe fushave përkatëse për pranimet e reja në Asamblenë e ASH-së, lëvizjet e brendshme dhe për akademikët e jashtëm".

Lexo Vendim Nr. 36, datë 6.11.2019.

Lexo Vendim Nr. 35, datë 1.11.2019, "Për botimin e revistës "STUDIA ALBANICA" në gjuhën angleze".

Lexo Vendim Nr. 34, datë 1.11.2019, "Për mbajtjen e konferencës së 50-të ndërkombëtare të studimit të baladave".

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.30, datë 24.10.2019, "Për mbajtjen dhe organizimin e konferencës shkencore ndërkombëtare "Shqiptarët dhe koalicioni antifashist gjatë Luftës së Dytë Botërore" (Në kuadër të kremtimeve jubilare kombëtare të 75-vjetorit të Çlirimit) 29.11.1944-29.11.2019.

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr. 29, datë 24.10.2019 "Për anëtarët e "Nderit"; "akademikët e asociuar" dhe anëtarët e "Jashtëm".

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.28, datë 24.10.2019 "Për përgatitjen e takimit me Kryeministrin e Shqipërisë dhe të takimit me Kryetarin dhe stafin e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës".

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.27, datë 24.10.2019 "Për caktimin e nëpunësit të autorizuar për një periudhë të pacaktuar, në detyrën e Sekretarit Shkencor të ASH".

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.26, datë 24.10.2019 "Për miratimin e listës së anëtarëve "emeritus" dhe të anëtarëve "korrespondentë" të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr. 25, datë 24.10.2019, "Për Komisionet dhe vendet e reja në Asamble"

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.24, datë 24.10.2019, "Për rregulloret e brendshme".

 


Vendime të Asamblesë

 

Lexo Vendim Nr. 22, date 18 tetor 2019

Lexo Vendim Nr. 4, date 26 shkurt 2019 "Për aprovimin e dokumentit "Mbi vazhdimin e reformës në akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe për shkencën në përgjithësi" dhe amendimin e Statutit të Akademisë së Shkencave"

Lexo Vendim Nr. 21, datë 17 nëntor 2017 "Për aprovimin në parim të"DRAFT REFORMËS INSTITUCIONALE TË KËRKIMIT SHKENCOR DHE ROLIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE".

Lexo Vendim Nr. 18, datë 11 shtator 2017 "Për krijimin e komisionit ad hoc, me mandat të plotë përfaqësimi, miratuar nga Asambleja e Akademisë së Shkencave, për reformën në kërkimin shkencor dhe në atë institucionale“

Lexo Vendim Nr. 15, datë 30 qershor 2017 "Mbi amendimin e Statutit të ASH-së dhe hapjen e 6 fushave për anëtarë të rregullt të ASH-së“

Lexo Vendim Nr.7, datë 31 mars 2017 për "Miratimin e raportit vjetor të ASH për vitin 2016"

Lexo Vendim Nr.5, datë 10 mars 2017 "Për shpalljen e të nominuarve të Çmimeve Shkencore Kombëtare Vjetore (2016), që akordohen nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë"

 

Lexo Vendim Nr.3, datë 20 shkurt 2017: Mbi zgjedhjen e "Anëtarit" dhe "Anëtarit zëvendësues", përfaqësues i Akademisë së Shkencave në Komisionin Ad-Hoc për verifikimin paraprak të kushteve ligjore dhe kritereve profesionale dhe morale, si dhe renditjen e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Lexo Vendimin e asamblesë, datë 30 nëntor 2016

Lexo Vendim Nr. 1, datë 14 janar 2016 “Për propozimin e kandidaturës së shkrimtarit dhe akademikut Ismail KADARE për çmimin NOBEL në letërsi-2016"

Lexo Vendim Nr. 7, datë 2 nëntor 2015 “Për krijimin e ekspozitës të "LIBRIT AKADEMIK" dhe aprovimin e projektit të rikonstruksionit të garazheve për këtë qellim."

Lexo Vendim Nr. 2, datë 01 dhjetor 2014: “Për rregulloren e parandalimit të konfliktit të interesave në ushtrimin e funskioneve publike në Akademinë e Shkencave”

Lexo Vendim Nr. 3, datë 19 maj 2015: “Dhurime të botimeve shkencore"


 

Urdhëra

 

 

Lexo "Organizimi i veprimtarisë së Akademisë së Shkencave në kushtet e kufizimeve prej pandemisë"

 

Lexo Urdhër Nr.15, datë 21 Prill 2020: "Për krijimin e një rubrike të posaçme për gjendjen dhe përballimin e pandemisë në faqen zyrtare të institucionit"

 

Lexo Urdhër Nr.14, datë 31 Mars 2020: "Për numerizimin e periodikëve shkencorë të Akademisë së Shkencave"

 

Lexo Urdhër Nr.13, datë 31 Mars 2020: "Për disa ndërhyrje urgjente në depon e Akademisë së Shkencave në Lundër"

 

Lexo Urdhër Nr.11, datë 09 Mars 2020: "Për disa ndërhyrje urgjente në depon e Akademisë së Shkencave në Lundër"

 

Lexo Urdhër Nr.10, datë 09 Mars 2020: "Për numerizimin e periodikëve shkencorë të Akademisë së Shkencave"

 

Lexo Urdhër Nr.8, datë 05 Mars 2020: "Për mënyrën e përgatitjes dhe realizimit të veprimtarisë shkencore sipas programit e kalendarit të ASHSH"

 

Lexo Urdhër Nr.29, datë 16 janar 2018: "Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projektligjit "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë" dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij"

 

Lexo Urdhër Nr.2, datë 8 janar 2018: "Për një ndryshim në nenin 13 "Përbrja e Jurisë, në rregulloren "Për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë; për mënyrën e organizimit të konkurseve; për kriteret e zgiedhjes së fituesve dhe mënyrën e shpalljes së tyre", aprovuar me urdhrin nr. 11 datë 6 tetor 2016 të Kryesisë së ASH-së.

 

Lexo Urdhër Nr.1, datë 8 janar 2018: "Për ngritjen dhe përbërjen e Jurisë së çmimeve shkencore kombëtare vjetore për vitin 2017".

 

Lexo Urdhër Nr.13, datë 6 qershor 2017: “Për njohjen, pranimin dhe zbatimin e KODIT EUROPIAN TË SJELLJES PËR INTEGRITET NË KËRKIMIN SHKENCOR"

Lexo Urdhër Nr. 8, datë 30 mars 2017: “Për caktimin e anëtarëve të Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë"

Lexo Urdhër Nr. 21, datë 28 dhjetor 2016: “Për përgatitjen e bibliografive online të akademikëve dhe kërkuesve shkencorë shqiptarë"

Lexo Urdhër Nr. 296, datë 01.06.2016 “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Hartimin e Strategjisë Kombëtare për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin për Periudhën 2017 -2022”

Lexo Urdhër Nr. 297, datë 01.06.2016 “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Reformimin e Sistemit Institucional të Kërkimit Shkencor në Republikën e Shqipërisë”

Lexo Urdhër Nr. 298, datë 01.06.2016 “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Hartimin e Projektligjit për Shkencën në Republikën e Shqipërisë”

Lexo Urdhër Nr. 7, datë 18 Prill 2016: “Për miratimin e rregullores mbi hyrje-daljet, lëvizjet dhe sigurinë në ambientet e institucionit dhe godinës Monument Kulture i Kategorisë së I-rë" të Akademisë së Shkencave"

Lexo Urdhër Nr. 6, datë 30 Mars 2016: “Për ngritjen e Komisionit të Ekspertizës për Hartimin dhe Miratimin e Listës së Dokumenteve me Afatet e Ruajtjes"

Lexo Urdhër Nr. 3, datë 16 Shkurt 2016: “Për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave apo shërbimeve"

Lexo Urdhër Nr. 4, datë 16 Shkurt 2016: “Për krijimin e komisionit për përllogaritjen e fondit limit”

Lexo Urdhër Nr. 12 , datë 21 Dhjetor 2015: “Për organizimin dhe koordinimin e aktiviteteve që kryejnë Seksionet dhe Sektorët e ASH”

Lexo Urdhër Nr. 3, datë 31 Mars 2015: “Për pagesën e kuotës së anëtarësimit për rrjetet ndërkombëtare ICSU dhe ALLEA për vitin 2015”

Lexo Urdhër Nr. 13, datë 20 Tetor 2014: “Për pjesëmarrjen Akademisë së Shkencave në panairin e librit Tiranë 12-16 Nëntor 2014"

Lexo Urdhër Nr. 4, datë 11 Mars 2014: “Për përbërjen, caktimin e anëtarëve dhe të Sekretarisë Teknike të Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave”

Lexo Urdhër Nr. 3, datë 10 Mars 2014: “Për përcaktimin e masës së qerasë së sallë ‘Aleks Buda’ në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe caktimin e administratorit të saj”

Lexo Urdhër Nr. 1, datë 05 Mars 2014: “Për popullarizimin në rrjetet sociale dhe në media të aktivitetit dhe veprimtarisë shkencore të Akademikëve dhe të Akademisë së Shkencave”