Sektori Ekonomik

Akademia është institucion buxhetor dhe të ardhurat i siguron nga:

  1. Buxheti i shtetit.

  2. Pjesëmarrja në projekte; gjithashtu, të ardhura nga dhuratat, subvencionet e sponsorizimet.

  3. Shërbime tekniko-shkencore, që kryhen për persona juridikë e fizikë jashtë sistemit të saj.

Të ardhurat e krijuara sipas pikave 1 dhe 2 përdoren në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Çdo akademik mund të aplikojë për mbështetje nëpërmjet projekteve të kërkimit e zhvillimit. Sektori ekonomik mbështet Njësinë e Projekteve të Kërkimeve Teknologjike të Zhvillimit dhe Inovacioneve, si dhe të gjitha strukturat e Akademisë së Shkencave në veprimtaritë ekonomike dhe financiare.


 

Raportet e Monitorimit

 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën Janar-Dhjetor 2022


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën Janar-Gusht 2022


 

Regjistri i parashikimit të prokurimeve publike për vitin 2021


 

Raporti mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën Janar-Dhjetor 2020


 

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik 2020


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar-gusht 2020

 


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar-prill 2020

 


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar-gusht 2019


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar-prill 2019


Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - gusht 2018


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - dhjetor 2017

Raportet e monitorimit


Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - shtator 2017

Raportet e monitorimit


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - mars 2017

Raportet e monitorimit


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - shtator 2016

Raportet e monitorimit 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - dhjetor 2016

Raportet e monitorimit


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - shtator 2016

Raportet e monitorimit


 

Prokurimet Publike për vitin 2016

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - mars të vitit 2016


 

Planifikim i Prokurimeve Publike për vitin 2016

Realizimi i Prokurimeve Publike për vitin 2015


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - dhjetor të vitit 2015:

 

Raporti monitorimit Janar-Dhjetor 2015.pdf

Raporti i monitorimit Janar-Dhjetor 2015.xlsx


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - shtator të vitit 2015:

 

Raporti monitorimit Janar-Shtator 2015.pdf

Raporti i monitorimit Janar-Shtator 2015.xlsx


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - qershor të vitit 2015:

 

Raporti monitorimit Janar-Qershor 2015.pdf

Raporti i monitorimit Janar-Qershor 2015.xls


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - mars të vitit 2015:

 

Raporti monitorimit viti 2015.pdf

Raporti i monitorimit viti 2015.xls