Lexo Urdhër Nr.13, datë 6 qershor 2017: “Për njohjen, pranimin dhe zbatimin e KODIT EUROPIAN TË SJELLJES PËR INTEGRITET NË KËRKIMIN SHKENCOR"

Lexo Kodin Europian të sjelljes për integritet në kërkimin shkencor


flafLexo Kodin Europian të sjelljes për integritet në kërkimin shkencor në gjuhën angleze