Detyrat e N/Kryetarit të Akademisë së Shkencave

 

Zëvendëskryetari është zëvendëstitullari i Akademisë së Shkencave dhe anëtar i Kryesisë i zgjedhur nga Asambleja e ASH-së. Ai ka këto detyra:


-Ndjek dhe bashkërendon punën e seksioneve;

-Miraton programet e veprimtarisë së tyre kryesore organizative;

-Ndihmon në mbarëvajtjen e punës së seksioneve;

-Zëvendëson dhe përfaqëson Kryetarin ne mungesë të Tij, për çështje të veçanta ose për mbarë veprimtarinë e Akademisë për një periudhë kohe të caktuar. Kjo procedurë realizohet në përputhje me ligjin dhe Statutin e ASH-së;

-Kryen detyra të tjera të caktuara me urdhër të Kryetarit;

-Nënshkruan akte dhe dokumente që u drejtohen organeve qendrore të administratës shtetërore, përcaktuar paraprakisht vetëm me autorizim të kryetarit;

-Kryen veprimtari kërkimore shkencore vetjake.