Akademia e Shkencave e Shqipërisë do të mbajë më 9 korrik, ora 11.00 mbledhjen e Asamblesë

 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë do të mbajë më 9 korrik 2021, ditën e premte, ora 11.00, mbledhjen e Asamblesë me këtë rend dite:

1-Relacion mbi veprimtarinë e Akademisë së Shkencave gjatë periudhës janar-qershor 2O2I nga Kryetari akad. Skënder Gjinushi;

2. Ndarja e diplomave të njësuara anëtarëve të Asamblesë që kalojnë në statusin akademik emeritus;

3. Paraqitja e kandidatëve të regjistruar për konkurrim sipas vendimit nr. 5, datë 21 janar 2021, të Asamblesë për shpalljen e vendeve të lira dhe fushave përkatëse për pranimet e reja në Asamblenë e Akademisë.

4. Votimi i kandidaturave.

 

 

Ne foto:

1. Anëtarët e Asamblesë, ASH

2. Kryetari i Akademisë së Shkencave akad. Skënder Gjinushi