Botime të ASHSH

Pranë Akademisë së Shkencave funksionon Këshilli i Botimeve, ku marrin pjesë akademikë dhe punonjës me përvojë të shkencës.
Në programin e botimeve një vend të shenjuar zënë periodikët: Deri në vitin 2007 Akademia me institutet e saj botonte disa periodikë: Studime filologjike, Studia Albanica, Studime historike, Iliria, Candavia, Studime Biologjike, Studime Gjeografike, Çështje të Folklorit Shqiptar, Kultura Popullore etj. Sot ajo boton dy periodikë në gjuhë të huaj, ku përfshihen artikuj, studime, rezultate konferencash dhe simpoziumesh kombëtare dhe ndërkombëtare për çështje të ndryshme me interes shkencor dhe praktik: Studia Albanica, revistë gjashtëmujore, ku botohen artikuj nga fushat gjuhës, letërsisë, historisë etj., kryesisht në gjuhën frënge; AJNTS - Albanian journal of Natural and Tecnichal Sciences, revistë 6-mujore në gjuhën angleze, (numri i parë i së cilës është botuar në vitin 1996), e cila mbulon të gjitha fushat e shkencave natyrore-teknike.
Botimet sipas viteve

1990

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021