Ne pergjigje te kerkeses suaj per informacion,

Subjektet qe mbartin detyrimin ligjor sipas ligjit 138/2015, jane Anetaret e Kryesise se Akademise se Shkencave te Shqiperise, te zgjedhur sipas ligjit nr.53/2019 "per Akademine e Shkencave ne Republiken e Shqiperise" si dhe Statutit te saj. Akte, te cilat jane te publikuara ne faqen zyrtare te Akademise se Shkencave te Shqiperise: www. akad.gov.al


Anetaret e Kryesise jane:

Kryetari: Akademik Skender Gjinushi


Zevendeskryetari: Akademik Vasil S. Tole


Sekretari Shkencor: Akademik Salvator Bushati (ndare nga jeta me dt. 26 tetor 2019)


Kryetari i Seksionit te Shkencave Natyrore Teknike: Akademik Neki Frasheri


Kryetarja e Seksionit te Shkencave Shoqerore Albanologjike: Akademike Floresha Dado


Ju uroj nje dite te mbare!