Kandidate për titullin akademik i asociuar

 

 

Kristina Jorgaqi kandidon për titullin akademik i asociuar në fushën e gjuhësisë. Është diplomuar për gjuhë shqipe dhe letërsi në Universitetin e Tiranës në vitin 1985. Ka mbrojtur disertacionin për gradën doktor i shkencave në Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë në vitin 1996. Profesore e asociuar nga viti 2002 dhe profesore në vitin 2010. Kërkuese shkencore në këtë institut në vitet 1985-2010 dhe më pas pedagoge në UT, ku mban kurset e lëndëve: sociolinguistikë, etnolinguistikë, planifikim gjuhësor dhe gjuhësi ballkanike. 

 

Kandidatja Kristina Jorgaqi është autore e 8 monografive dhe përmbledhjeve me studime: Leksione xhepi për gjuhën, Ndikimi italian në letërsinë e vjetër shqipe, Thërrmija gjuhësore, Faik Konica - mendime gjuhësie, Sportel i hapur i shqipes, Konkordancë e lematizuar e shkrimeve të Faik Konicës në revistën “Albania”, Fjalor i shqipes së Faik Konicës dhe Shqipja e përbashkët në mendimin gjuhësor shqiptar. 

 

Ka botuar 19 artikuj shkencorë, 16 brenda vendit dhe 3 jashtë vendit (anglisht e italisht). Ka mbajtur 11 kumtesa në veprimtari shkencore ndërkombëtare: 5 brenda vendit dhe 6 jashtë vendit. Ka mbajtur dy cikle leksionesh jashtë vendit dhe ka qenë pjesë e tri veprimtarive kërkimore shkencore. Është përkthyese e 4 veprave shkencore dhe letrare, midis të cilave Hyrje në sociolinguistikë (J. Holmes) dhe Si bëhet një punim diplome (U. Eco). 

 

Kristina Jorgaqi ka shprehur një vetëdije shkencore shumë të qartë në lidhje me rolin e gjuhës shqipe si faktori më i rëndësishëm i njësisë kombëtare. Vepra më e fundme e saj Fjalori i Faik Konicës bën pjesë në planin e botimeve të Akademisë për vitin 2020. 

 

Në afro tri dekada kërkimore prej kandidates problematikat themelore kanë qenë: raportet e shqipes me gjuhët fqinje; shqipja në përdorim praktik të këshilluar; gjuha shqipe dhe norma; kontribuesit kryesorë për njësimin e shqipes; sociogjuhësia në shërbim të forcimit të vetëdijes, prestigjit dhe dinjitetit gjuhësor të folësit; nevoja e ruajtjes së shqipes standarde dhe e zhvillimit efikas të saj në kushtet e shoqërisë së hapur shqiptare; shqipja dhe gjuhët në kontakt me të.