Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Lexo  Vendim Nr. 18, datë 11 shtator 2017 "Për krijimin e komisionit ad hoc, me mandat të plotë përfaqësimi, miratuar nga Asambleja e Akademisë së Shkencave, për reformën në kërkimin shkencor dhe në atë institucionale“

Lexo Vendim Nr. 15, datë 30 qershor 2017 "Mbi amendimin e Statutit të ASH-së dhe hapjen e 6 fushave për anëtarë të rregullt të ASH-së“

Lexo  Vendim Nr.7, datë 31 mars 2017

Lexo  Vendim Nr.5, datë 10 mars 2017

 

Lexo Vendim Nr.3, datë 20 shkurt 2017

Lexo Vendimin e asamblesë, datë 30 nëntor 2016

Lexo Vendim Nr. 1, datë 14 janar 2016 “Për propozimin e kandidaturës së shkrimtarit dhe akademikut Ismail KADARE për çmimin NOBEL në letërsi-2016"

Lexo Vendim Nr. 7, datë 2 nëntor 2015 “Për krijimin e ekspozitës të "LIBRIT AKADEMIK" dhe aprovimin e projektit të rikonstruksionit të garazheve për këtë qellim."

Lexo Vendim Nr. 4, datë 20 nëntor 2015: “Për një ndryshim në Nenin Nr. 7 të Rregullores "Mbi Kriteret për Botim në Akademinë e Shkencve të Shqipërisë"

Lexo Vendim Nr. 1, datë 08 prill 2014: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së Shkencave për vitin 2014”

Lexo Vendim Nr. 2 , datë 1 Korrik 2014: Për miratimin e "Kritereve për botim në Akademinë e Shkencave"

Lexo Vendim Nr. 2, datë 01 dhjetor 2014: “Për rregulloren e parandalimit të konfliktit të interesave në ushtrimin e funskioneve publike në Akademinë e Shkencave”

Lexo Vendim Nr. 2, datë 30 prill 2015: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së për vitin 2015"

Lexo Vendim Nr. 3, datë 19 maj 2015: “Dhurime të botimeve shkencore"


Urdhëra

 

Lexo Urdhër Nr.13, datë 6 qershor 2017: “Për njohjen, pranimin dhe zbatimin e KODIT EUROPIAN TË SJELLJES PËR INTEGRITET NË KËRKIMIN SHKENCOR"

Lexo Urdhër Nr. 8, datë 30 mars 2017: “Për caktimin e anëtarëve të Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë"

Lexo Urdhër Nr. 21, datë 28 dhjetor 2016: “Për përgatitjen e bibliografive online të akademikëve dhe kërkuesve shkencorë shqiptarë"

Lexo Urdhër Nr. 296, datë 01.06.2016 “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Hartimin Ee Strategjisë Kombëtare për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin për Periudhën 2017 -2022”

Lexo Urdhër Nr. 297, datë 01.06.2016 “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Reformimin e Sistemit Institucional të Kërkimit Shkencor në Republikën e Shqipërisë”

Lexo Urdhër Nr. 298, datë 01.06.2016 “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Hartimin e Projektligjit për Shkencën në Republikën e Shqipërisë”

Lexo Urdhër Nr. 7, datë 18 Prill 2016: “Për miratimin e rregullores mbi hyrje-daljet, lëvizjet dhe sigurinë në ambientet e institucionit dhe godinës Monument Kulture i Kategorisë së I-rë" të Akademisë së Shkencave"

Lexo Urdhër Nr. 6, datë 30 Mars 2016: “Për ngritjen e Komisionit të Ekspertizës për Hartimin dhe Miratimin e Listës së Dokumenteve me Afatet e Ruajtjes"

Lexo Urdhër Nr. 3, datë 16 Shkurt 2016: “Për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave apo shërbimeve"

Lexo Urdhër Nr. 4, datë 16 Shkurt 2016: “Për krijimin e komisionit për përllogaritjen e fondit limit”

Lexo Urdhër Nr. 12 , datë 21 Dhjetor 2015: “Për organizimin dhe koordinimin e aktiviteteve që kryejnë Seksionet dhe Sektorët e ASH”

Lexo Urdhër Nr. 3, datë 31 Mars 2015: “Për pagesën e kuotës së anëtarësimit për rrjetet ndërkombëtare ICSU dhe ALLEA për vitin 2015”

Lexo Urdhër Nr. 13, datë 20 Tetor 2014: “Për pjesëmarrjen Akademisë së Shkencave në panairin e librit Tiranë 12-16 Nëntor 2014"

Lexo Urdhër Nr. 4, datë 11 Mars 2014: “Për përbërjen, caktimin e anëtarëve dhe të Sekretarisë Teknike të Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave”

Lexo Urdhër Nr. 3, datë 10 Mars 2014: “Për përcaktimin e masës së qerasë së sallë ‘Aleks Buda’ në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe caktimin e administratorit të saj”

Lexo Urdhër Nr. 1, datë 05 Mars 2014: “Për popullarizimin në rrjetet sociale dhe në media të aktivitetit dhe veprimtarisë shkencore të Akademikëve dhe të Akademisë së Shkencave”