Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Sektori Ekonomik

Akademia është institucion buxhetor dhe të ardhurat i siguron nga:

  1. Buxheti i shtetit.

  2. Pjesëmarrja në projekte; gjithashtu, të ardhura nga dhuratat, subvencionet e sponsorizimet.

  3. Shërbime tekniko-shkencore, që kryhen për persona juridikë e fizikë jashtë sistemit të saj.

Të ardhurat e krijuara sipas pikave 1 dhe 2 përdoren në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Çdo akademik mund të aplikojë për mbështetje nëpërmjet projekteve të kërkimit e zhvillimit. Sektori ekonomik mbështet Njësinë e Projekteve të Kërkimeve Teknologjike të Zhvillimit dhe Inovacioneve, si dhe të gjitha strukturat e Akademisë së Shkencave në veprimtaritë ekonomike dhe financiare.


 

Raportet e Monitorimit

 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - gusht 2019


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - prill 2019


Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - gusht 2018


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - dhjetor 2017

Raportet e monitorimit


Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - shtator 2017

Raportet e monitorimit


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - mars 2017

Raportet e monitorimit


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - shtator 2016

Raportet e monitorimit 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - dhjetor 2016

Raportet e monitorimit


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave, për periudhën janar - shtator 2016

Raportet e monitorimit


 

Prokurimet Publike për vitin 2016

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - mars të vitit 2016


 

Planifikim i Prokurimeve Publike për vitin 2016

Realizimi i Prokurimeve Publike për vitin 2015


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - dhjetor të vitit 2015:

 

Raporti monitorimit Janar-Dhjetor 2015.pdf

Raporti i monitorimit Janar-Dhjetor 2015.xlsx


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - shtator të vitit 2015:

 

Raporti monitorimit Janar-Shtator 2015.pdf

Raporti i monitorimit Janar-Shtator 2015.xlsx


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - qershor të vitit 2015:

 

Raporti monitorimit Janar-Qershor 2015.pdf

Raporti i monitorimit Janar-Qershor 2015.xls


 

Raporte mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave për periudhën janar - mars të vitit 2015:

 

Raporti monitorimit viti 2015.pdf

Raporti i monitorimit viti 2015.xls