Kliko për të parë dhe shkarkuar "Formular vetëdeklarimi”, sipas ligjit Nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”

 

Kliko për të parë dhe shkarkuar "Formular Aplikimi për informim për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, sipas të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”