Kliko për të lexuar Urdhër nr. 11, datë 06 tetor 2016 për miratimin e Rregullores.

 

Kliko për të lexuar Vendimin nr. 5, datë 10 mars 20167 për shpalljen e të nominuarve të Çmimeve Shkencore Kombëtare Vjetore (2016)