Kliko për të lexuar Rregulloren për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në gjuhën shqipe.


 

Kliko për të lexuar Rregulloren për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në gjuhën angleze.