Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Deklaratë për shtyp

 

R E P U B L I K A    E    S H Q I P Ë R I S Ë

AKADEMIA E SHKENCAVE

KRYESIA


Tiranë më, 17.11.2017  

 

Deklaratë për shtyp


Sot në mbledhjen e saj të datës 17 nëntor 2017, ora 11.00 asambleja e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në përputhje me rendin e ditës si më poshtë:

 

  1. Prezantimin nga ana e komisionit ad-hoc të akademikëve, të dokumentit lidhur me reformimin e sistemit institucional të kërkimit shkencor dhe të Akademisë së Shkencave.

  2. Diskutime.

  3. Miratimi i dokumentit të paraqitur me votim nga asambleja.


 vendosi në unanimitet aprovimin në parim të propozimit “DRAFT I REFORMËS INSTITUCIONALE TË KËRKIMIT SHKENCOR DHE ROLIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE”, i cili do të shërbejë si bazë për reformimin e pranuar dhe të nisur tashmë, në bashkëpunim me Këshillin e Ministrave dhe grupin e reformës pranë Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.


Asambleja e Akademisë së Shkencave