Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Njoftim i Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave

 

Te nderuar akademikë! 

Të nderuar studiues shkencorë!


Mbështetur në "Rregulloren mbi kriteret për botim në Akademinë e Shkencave të RSh”, për të promovuar veprat e vërteta shkencore, Akademia e e Shkencave shpall nisjen e procesit të aplikimit për botimet shkencore 2018.


Njoftohet bashkësia shkencore brenda e jashtē vendit për të marrë pjesë në këtë proces konkurrues, duke respektuar kriteret e pëcaktuara për botimet shkencore sipas rregullores së mëposhtme.. Autorët duhet të kryejnë dorëzimin ie dorëshkrimeve pranë ASh-së.


Dosja e një botimi shkencor duhet të përmbajë këto dokumente, të cilat paraqiten në fillim të vitit:


• Kërkesën drejtuar Këshillit të Botimeve;

• Studimin shkencor në format PDF;

• 2 Recensa nga autoritete shkencore: njëri nga recensionuesit duhet të jetë anëtar i Akademisë;

• Deklaratën personale që vërteton se punimi është origjinal;

Në momentin e dorëzimit, autorët duhet të konfirmojnë me shkrim që studimi ose ndonjë studim i ngjashëm, nuk është duke u shqyrtuar ose nuk është pranuar diku tjetër. Nëse një kopje e dorëshkrimit është dorëzuar edhe diku tjetër, autorët duhet të dorëzojnë një kopje të tij, bashkëngjitur me dorëshkrimin e paraqitur në ASh. Oponentëve do t’u kërkohet të komentojnë, nëse ka mbivendosje mes aplikimeve të ngjashme.


Këshilli i Botimeve i Akademisë së Shkencave

 

Tiranë, më 11.12.2017

 

Lexoni rregulloren e botimeve

16 maj 2018 - Forum i hapur shkencor


Drita është jetësore për njerëzimin. Nëpërmjet fotosintezës, drita është në origjinën e vetë jetës. Studimi i dritës ka sjellë burime alternative premtuese energjie, përparime mjekësore të shpëtimit në teknologjinë dhe trajtimet diagnostike, internet me shpejtësi të lartë dhe shumë zbulime të tjera që kanë revolucionarizuar shoqërinë dhe kanë ndikuar në kuptimin tonë të universit. Këto teknologji u zhvilluan përgjatë shekujsh të studimeve themelore mbi vetitë e dritës - duke filluar punimin themelor të Ibn Al-Haytham, Kitab al-Manazir (Libri i Optikës), i botuar në 1015 dhe duke përfshirë punën e Ajnshtajnit në fillim të shekullit të 20-të, ndryshoi mënyrën se si mendojmë për kohën dhe dritën.


Dita Ndërkombëtare e Dritës feston rolin e dritës në shkencë, kulturë dhe art, arsim dhe zhvillim të qëndrueshëm, dhe në fusha të ndryshme si mjekësia, komunikimet dhe energjia. Kjo Ditë do të mundësojë sektorë të ndryshëm të shoqërisë në mbarë botën të marrin pjesë në aktivitete që tregojnë se si shkenca, teknologjia, arti dhe kultura mund të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të UNESCO-s - duke ndërtuar themelet për shoqëritë paqësore.


Dita Ndërkombëtare e Dritës festohet në 16 maj të çdo viti, përvjetori i operacionit të parë të suksesshëm të lazerit në vitin 1960 nga fizikani dhe inxhinieri Theodore Maiman. Kjo ditë është një thirrje ndaj shoqërisë për të forcuar bashkëpunimin shkencor dhe për të shfrytëzuar potencialin e saj në nxitjen e paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm.


Në këtë Ditë të Parë Ndërkombëtare të Dritës, Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi një forum të hapur shkencor. Veprimtaria u zhvillua në mjediset e “Librit Akademik” dhe në të morën pjesë, specialistë të fushave të ndryshme, studentë të degëve të ndyshme të shkencave natyore si dhe nxënës nga shkollat e mesme dhe atë profesionale “Harry Fultz”. Fjalën e hapjes e mbajti Kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike, akad. prof.dr.Salvatore Bushati, i cili foli mbi qëllimin e zhvillimit të kësaj veprimtarie dhe theksoi rolin e madh të Dritës në shkencë.


Kumtuesit e ftuar në këtë veprimtari ishin pedagogë nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës. I pari e mori fjalën prof.dr. Artan Boriçi, i cili foli mbi efektin Dopler dhe rëndësinë e tij në studime të ndryshme. Nëpërmjet mjeteve audiovizive, prof. Boriçi e bëri shumë të këndshëm dhe të kuptueshëm shpjegimin e kësaj dukurie.


Në këtë forum gjithashtu kumtoi dhe prof. asoc. dr. Valbona Sota, duke shpjeguar në një mënyrë shumë të bukur dhe të thjeshtëzuar fotosintezën dhe rolin e saj në zhvillimin e jesës së gjallë në planetin tonë. Shumë të goditura ishin shprehjet e personaliteteve nga fusha të ndryshme mbi fotosintezën.


Gjithashtu në këtë ditë, astrofizikanja prof. dr. Mimoza Hafizi postoi një prezantim ne faqen e Akademisë me titull: “Dritat e Universit në Ditën Nderkombëtare të Dritës”.

Lexoni prezantimin “Dritat e Universit në Ditën Nderkombëtare të Dritës”

12 qershor 2018 konferencën shkencore “Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e shkencës gjeografike shqiptare”

 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi më 12 qershor 2018 konferencën shkencore “Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e shkencës gjeografike shqiptare”. Në këtë veprimtari të rëndësishme shkencore morën pjesë akademikë, studiues dhe pedagogë të gjeografisë nga departamentet e gjeografisë të Universiteteve të Tiranës, Gjirokastrës, Elbasanit, Prishtinës dhe Tetovës; po ashtu dhe të biologjisë dhe të shkencave të tjera natyrore, të kulturës, ambientalistë dhe dashamirës të natyrës; studentë, publicistë etj. Ishte i pranishëm edhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, të Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit, dr. Zamir Dedej, drejtori i Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dr. Fadil Bajraktari, si dhe drejtues e veprimtarë të institucioneve e shoqatave joqeveritare.


Pas fjalës së hapjes nga akad. prof. dr. Salvator Bushati, kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike, u mbajtën gjashtë referate shkencore:


- "Monografia 'Trashëgimia natyrore e shqipërisë', kurorëzim i drejtimit të ri të gjeografisë shqiptare" nga prof. dr. Skënder Sala dhe prof. dr. Niko Rogo. Në këtë referat u theksua se në dhjetëvjeçarët e fundit, gjeografët kanë kryer studime për problemet e trashëgimisë sonë, sidomos natyrore, duke shënuar risi në gjeografinë shqiptare. Kjo shprehet edhe në ndihmesën e veçantë që jepet në botimin “Trashëgimia natyrore e shqipërisë” (2017), të gjeografit të njohur Perikli Qiriazi, ku veç të tjerave, analizohen kushtet natyrore të zonave të mbrojtura, objektet dhe vlerat unike të ndërtimit gjeologjik, relievit, hidrografisë; vlerat kulturore dhe shpirtërore të disa siteve të trashëgimisë sonë natyrore etj.


- "Studimi i monumenteve të natyrës të Shqipërisë dhe kriteret e mbështetjes ligjore dhe institucionale të tyre" nga dr. Zamir Dedej dhe ing. Nihat Dragoti. Në këtë referat u theksuan problemet dhe arritjet për monumentet e natyrës: studimi, eksplorimi, inventarizimi i monumenteve të natyrës, propozimi dhe miratimi i listës kombëtare të tyre në vitin 2002; inventarizimi i fundit nga AKZM, saktësimi i listës në fjalë, propozime të reja dhe përgatitja e skedës me të dhënat e nevojshme për monumentet e natyrës të vendit. Vëmendje e veçantë i kushtohet dëmtimit të monumenteve të natyrës, shkaqet dhe masave mbrojtëse.


- "Probleme dhe sfida të trashëgimisë natyrore të vendit tonë" nga prof. dr. Perikli Qiriazi. Autori, në këndvështrimin e analizave të reja gjeografike, trajton arritjet në studimin dhe shpalljen e siteve tona të mbrojtura botërore, kombëtare dhe bashkiake; dëmtimin e tyre dhe shkaqet; problematikat dhe drejtimet e studimeve të mëtejshme, duke theksuar nevojën e studimeve komplekse dhe shumëdisiplinore mbi vlerat e tjera natyrore, kulturore dhe shpirtërore të zonave të mbrojtura të shpallura dhe për evidentimin e shpalljen e siteve të reja të mbrojtura etj., duke theksuar gjithashtu edhe domosdoshmërinë e studimeve sociale për vendosjen e partneritetit me popullsinë.


- "Kontribute për njohjen e bazave natyrore të biodiversitetit në monografinë 'Trashëgimia natyrore e Shqipërisë'” në të cilën autorët prof. dr. Ferdinand Bego, prof. dr. Petrit Hodo dhe prof. dr. Aleko Miho., theksojnë nevojën e njohjes dhe mbrojtjes së biodiversitetit dhe ndihmesa që sillet në monografinë e prof. Qiriazit për njohjen e bazave natyrore dhe sociale të biodiversitetit tonë, si domosdoshmëri për njohjen dhe përcaktimin e masave mbrojtëse.


- "Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e kurrikulës së gjeografisë në arsimin tonë parauniversitar dhe universitar" u trajtua nga prof. dr. Vasil Kristo dhe Prof. as. dr. Vladimir Tavanxhiu, në të cilën u theksua se, si në vendet perëndimore, ashtu edhe kurrikula e gjeografisë sonë në arsimin parauniversitar dhe pasuniversitar u pasurua me problemet e trashëgimisë sonë natyrore dhe kulturore, duke ndihmuar kështu në ndërgjegjësimin për vlerat e kësaj trashëgimie dhe në përgatitjen e studiuesve dhe menaxhuesve të siteve tona të mbrojtura.


- "Monografia 'Trashëgimia natyrore e Shqipërisë', kontribut për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në vendin tonë" nga prof. dr. Dhimitër Doka dhe prof. dr. Bilal Draçi. Në referat theksohen trajtesat shkencore të monografisë së prof. Qiriazit të ofertave turistike të siteve të mbrojtura, mënyrat aktuale të shfrytëzimit të tyre dhe dëmtimi i vlerave; menaxhimi shkencor i tyre për qëllime studimore, ekologjike, kulturore, turistike, didaktike etj. Vëmendje u kushtohet formave të reja të turizmit, si: aventurës, speleologjik, spektakleve biologjike.


Diskutuesit vlerësuan ndihmesën e madhe të referuesve për njohjen dhe vlerësimin e trashëgimisë sonë natyrore; për konkluzionet e sakta shkencore rreth nevojës së studimeve komplekse të kësaj trashëgimie; për zgjerimin e sipërfaqes së mbrojtur, për ruajtjen dhe menaxhimin shkencor të saj etj. Nga referimet dhe diskutimet, dolën rekomandime dhe sugjerime, të cilat iu paraqitën institucioneve të interesuara.


Konferenca u bën thirrje të fuqishme të gjithëve, por veçanërisht brezit të ri, rinisë shkollore dhe universitare; për t'i njohur këto thesare të mbetura të natyrës shqiptare; për t'i shijuar dhe për t’u ripërtërirë shpirtërisht bashkë me to; për t'i promovuar dhe për t'i bërë ato sa më tërheqëse për ne dhe të huajt; për t'u ndërgjegjësuar dhe për t'u ngritur në mbrojtje të tyre sot, që ato janë më të rrezikuara se kurrë nga shkatërrimi dhe humbja e trashëgimisë, si pasojë e presionit të një vendi të etur për zhvillim, por që rrezikon të humbasë shumë shpejt thesaret e trashëgimisë së tij natyrore me rëndësi europiane e më gjerë; për të ripërtërirë dhe për të rimëkëmbur sitet që kanë nevojë për ndërhyrjen dhe përkujdesjen e njeriut.

 

Klikoni për të lexuar rekomandimet nga konferenca

Klikoni për të lexuar programin e konferencës

 


 

 

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencë shkencore ndërkombëtare

 

Thirrje për pjesëmarrje


Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan


Konferencë shkencore ndërkombëtare
(Në 250-vjetorin e lulëzimit të Voskopojës: 1767-2017)


Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizon konferencën shkencore ndërkombëtare Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan, (1767-2017), e cila parashihet të mbahet në gjysmën e parë të muajit nëntor 2017. Do të ftohen të bashkëpunojnë edhe institucione e studiues nga Austria, Kosova, Greqia, Maqedonia, Mali i Zi, Hungaria, Bullgaria, Turqia, Polonia, Serbia, Zvicra, Italia, Franca etj.
Në vitin 1767, pas një krize të hierarkisë kishtare, patrikana e Ohrit, nën sufraganitetin e së cilës ishin dhe Voskopoja, Vithkuqi e Korça, e humbi statusin e vet historik, që e trashëgonte qysh nga fillimi i shekullit XI dhe u rikthye nën vartësinë e patrikanës-mëmë të Konstantinopojës.
Dy vjet pas suprimimit të statusit si patrikanë, trashëguar qysh prej Justiniana Prima-s, Voskopoja u dogj për herë të parë. Shkatërrimet dhe djegiet nuk iu ndanë Voskopojës deri në gjysmën e parë të shek. XX. Bashkë me qytetin u dogjën e u shkatërruan kisha e manastire, biblioteka dhe dorëshkrime, ikona dhe ikonostasë. Popullsia e vendit u shpërngul e u shpërnda nëpër Ballkan e Europë dhe vetë Voskopoja u shndërrua nga qendër urbane që kishte të njëjtat zhvillime mendore e lëndore si Europa e le siècle des lumières, në një vendbanim modest.
Statusi i patrikanës, përjashtimi prej sistemit fiskal otoman dhe një lidhje e drejtpërdrejtë e kishës së Voskopojës me Haverin e Madh të Jeruzalemit, ishin tre faktorë të jashtëm që nxitën zhvillimin e qytetit.
Përbërja hetero-kombëtare, hetero-gjuhësore dhe hetero-fetare; struktura demografike dhe lidhjet e shumëfishta me kulturat e mëdha të kohës, janë vetëm disa prej faktorëve të brendshëm të këtij lulëzimi.
Konferenca do të ketë për qëllim të ndriçojë fenomenin e Voskopojës në dritën e koncepteve bashkëkohore të eurokulturës dhe të receptimit empatik të tjetrit. Ajo do të orientohet në këto tema kuadër:

 1. Faktorë zhvillimorë historikë dhe kulturorë, të brendshëm dhe të jashtëm me ndikim në lulëzimin e Voskopojës; 

 2. Dorëshkrimet e Voskopojës: tradita dhe gjendja e tyre sot (Kodiku i Manastirit të Shën Prodhromit, Codex Dimonie);

 3. Voskopoja dhe zhvillimi i alfabeteve në popujt e Ballkanit (Teodor Kavalioti, Teodor Haxhifilipi, abetarja e Mihail Boiagi); 

 4. Voskopoja dhe shekulli i iluminizmit gjuhësor në Ballkan;

 5. Voskopoja dhe rregullimi qytetar i jetës: kodikët e mjeshtërive (esnafët); 

 6. Shekulli i akademisë, tipografisë, fjalorëve dhe gramatikave; 

 7. Gjuhët e Ballkanit përballë njëra-tjetrës. Rreth raporteve lingua franca - lingua vernacula në Voskopojën e shek. XVIII; 

 8. Statusi kishtar i Voskopojës nën patrikanën e Ohrit dhe më pas: rrjedhimet shoqërore-kulturore; 

 9. Voskopojarët pas djegies së Voskopojës, prania e tyre kulturore në Austri, Hungari, Kroaci, Rumani (rasti i piktorit dekorator Teodor Grunde / Grundovich);

 10. Voskopojarët në Manastir dhe në qytete të tjera; 

 11. Voskopoja si model bashkëkohor zhvillimi transnacional dhe transgjuhësor; 

 12. Iluminizmi gjuhësor i Voskopojës dhe ideologjitë kombëtare të popujve të Ballkanit; 

 13. Bajronizmi, idetë filozofike të Leibniz-it për gjuhët popullore dhe zhvillimet në Voskopojë; 

 14. Voskopoja, Janina (Zosimea) dhe qendra të tjera të iluminizmit në Ballkan; 

 15. Vështrime krahasuese tejshkrimeve (transkriptimeve) të burimeve arkivore të Voskopojës nga një kohë në tjetrën. 

 

Koha e mbajtjes së konferencës është parashikuar për në gjysmën e parë të muajit nëntor 2017, një ditë në Tiranë dhe një ditë në Voskopojë.
Komiteti shkencor organizator i konferencës mirëpret propozimet e të interesuarve sipas këtij kalendari:

 1. Dërgimi i titullit të kumtesës me një abstrakt jo më pak se 250 fjalë; preferohet në gjuhën angleze ose në gjuhën shqipe, deri më 15 maj 2017. 
 2. Komiteti shkencor organizator do të vendosë për pranimin e tyre deri më 30 qershor 2017. Regjistrimi do të jetë pa pagesë. 
 3. Akademia e Shkencave e Shqipërisë mbulon koston për lëvizjet e brendshme në Shqipëri, vizitat në vende muzeale-historike, pjesëmarrjen në veprimtari kulturore dhe artistike.
 4. Komunikimi me komitetin shkencor organizator do të realizohet përmes sekretarisë, në adresën elektronike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Komiteti shkencor organizator i konferencës
Akad. Floresha Dado
Kryetare e Seksionit të Shkencave
Shoqërore e Albanologjike

31 mars 2017 - Mbledhje e zakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave

 

Rendi i ditës: Mbledhje e zakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave.