Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Tiranë më, 17.01.2017

 

Drejtuar: ANËTARËVE TË ASAMBLESË SË AKADEMISË SË SHKENCAVE

 

Të nderuar Anëtarë të Asamblesë,

 

Në zbatim të Ligjit nr.9655, datë 11.12.2006 "Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar dhe të Statutit të ASH-së, mbështetur kërkesës së Avokatit të Popullit nr. Prot. 04, datë 12.01.2017 "Për procedurën e paraqitjes së listës me emrat e anëtarit dhe anëtarit zëvendësues të Komisionit të Pavarur "Ad Hoc", për verifikimin paraprak të kushteve ligjore dhe kritereve profesionale dhe morale, si dhe renditjen e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe anëtarë të Këshillit të lartë të Prokurorisë"; në zbatim të ligiit nr. 115/2016 datë 31.11.2016 "Për organet e qeverisies së sistemit të drejtësisë", neni 23, pika 2, neni 25, pika 3 dhe 4, neni 121 gërma ç dhe 123 pika 3 dhe 4; ku kërkohet nga ana e Akademisë së Shkencave caktimi i një anëtari dhe "anëtari zëvendësues" për në Komisionin e Pavarur "Ad Hoc", për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë si dhe caktimin e një anëtari dhe "anëtari zëvendësues" për në Komisionin e Pavarur "Ad Hoc", për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit.

Për sa më sipër ju propozojmë këtë rend dite:

  1. Zgjedhjen e anëtarit dhe "anëtarit zëvendësues" për në Komisionin e Pavarur "Ad Hoc", për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
  2. Zgjedhjen e anëtarit dhe "anëtarit zëvendësues" për në Komisionin e Pavarur "Ad Hoc", për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit.

 

Mbledhja do të organizohet më datë 18 janar 2017, në orën 12.00, në sallën "Aleks Buda" të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

KRYESIA E AKADEMISË SË SHKENCAVE