Kliko për të lexuar Urdhër nr. 11, datë 06 tetor 2016 për miratimin e Rregullores.


Kliko për të lexuar Rregulloren për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në gjuhën shqipe.


Kliko për të lexuar Rregulloren për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në gjuhën angleze.


Kliko për të lexuar Vendimin e asamblesë, datë 30 nëntor 2016, për caktimin e anëtarëve, përfaqësues të asamblesë së ASH-së në jurinë e çmimeve shkencore kombëtare vjetore që jep Akademia e Shkencave.

 


 

 Akademik Eqerem Çabej

 

Akademik  Petrit Radovicka