Kliko për të lexuar Rregulloren për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.